2011/01/28

මුරලිගෙ ගෑනි ඌව දාල ගිහිල්ල

තිලක් අය්යා: මාර වැඩේ බං. මුරලිගෙ ගෑනි ඌව දාල ගිහිල්ල  
නිලා: නෑ. මොකක්ද case එක? 
තිලක් අය්යා: නෑ බං මේ ටිකේ වැඩිය ඌට cricket නැති නිසා අර කෙල ගාල බෝලෙ අඹරන එක මූ ගෙදර ගෑනිට කරන්න ගිහින්  

අහල පහල උන්ද සිනාසෙයි. ඒත් කතාව ඉවර නෙත. නිලාගේ කට දෙවනි වන්නේ තිලක් අය්යට පමනක්මය.

නිලා: එක අතකට මුරලිගෙ ගෑනි සතු‍ටු වෙන්න ඕනෙ   
තිලක් අය්යා: ඒ මොකද බං?   
නිලා: නෑ ඉතින් වකාර් ගෙ ගෑනි උනා නම් ඌ ටොනික් පියනකින් හූරනවත් එක්කනෙ     විහිලුවක් පමනි.

No comments:

Post a Comment