2010/12/28

පුම්බනවා

ඇම්ඩන්ට හැමදාම රෑට සිය තාත්තාගේ කාමරයෙන් යමකු ඇඳ උඩ උඩ පනින ශබ්ද ඇහෙයි.දිනක් ඇම්ඩන් හොරෙන් තාත්තාගේ කාමරයේ දොර ලඟට ගොස් යතුරු හිලෙන් බැලීය.සිය මව නිරුවතින් ඇම්ඩන්ගේ පියාගේ බඩ උඩ වාඩිවි උඩ පනිනු දැක්කේය.පසුවදා ඇම්ඩන් අම්මාගෙන් මේ කරන්නේ මොකක්ද.ඇයි තාත්තාගේ ඇඟ උඩ මෙහෙම කරන්නේ යැයි අම්මගෙන් ඇසීයඅනේ පුතා ,තාත්තා මහතයිනේ ,ඒක අඩුවෙන්න එහෙම කරන්නේ ඇම්ඩන්ගේ මව බොරුවක් කීවේයඕක හරි යන්නේ නෑ අම්මේ, අම්මා වැඩට ගියාම අල්ලපු ගෙදර ආන්ටි ඇවිල්ලා එයාගේ කටින් තාත්තාව පුම්බනවා

No comments:

Post a Comment