2010/12/02

කොන්ඩම් එක

එක්තරා පුද්ගලයෙක් හදිසි අනතුරු අංශයට ටැලිෆෝන් කර
"හෙලෝ, හරි වැඩේ.මගේ පුතා කොන්ඩම් එකක් ගිලලා
හදිසි අනතුරු අංශය- අපි දැන්ම දොස්තර කෙනෙක් එවනවා
ටික වේලාවකින් ඔහු යලිත් හදිසි අනතුරු අංශය ඇමතීය
"දොස්තර එවන්න ඕනී නෑ.අපි වෙන එකක් හොයා ගත්තා"

No comments:

Post a Comment