2010/12/28

ගණිතය

ඇම්ඩන්- මම මේ පාර විභාගෙන් ගණිතය ඇරෙන්න අනිත් ඔක්කොම පේල්
සෝමපාල- උඹ කොහොමද ගනං පාස් වුනේ
ඇම්ඩන්- පාස් නෙවෙයි යකෝ.මම මේ ගනං දවසේ විභාගෙට ගියෙ නෑ.ඈබ්සන්ට්

No comments:

Post a Comment