2010/12/08

සුදු පාට කොන්ඩොම් පැකට්

ඇම්ඩං දවසක් කඩේ ගිහිල්ලා " මට සුදු පාට කොන්ඩොම් පැකට් එකක් ගන්න පුලුවන්ද කියලා ඇහුවා"
කඩේ මිනිහා අහනව " මොකද සුදු පාට ඉල්ලන්නේ, ඔය නිල් පාට, හරි රෝස පාට හරි එකක් ගත්තා නම් ඉවරනේ
ඇම්ඩන් කියනවා " නෑ අල්ලපු ගෙදර සෝමාගේ තාත්තා ඊයේ මැරිලා.ඒක හින්දා ටික දවසක් සුදු පාට අඳින්න වෙනවා"

No comments:

Post a Comment