2010/11/15

ලන්කාවේ කෑසිනෝ සන්කීර්ණයක්

f,dj m;< zuyd iQÿ rcqZ f,i y÷kajk rflaIa cqkaðkaj,d bÈß udi 6 we;=<; ,xldfõ leisfkda jHdmdr ixlS¾Khla weröug iQodkï jk nj jd¾;d jkjd' fv,agd kue;s f,dj ±jeka;u leisfkda jHdmdrfha ysñldr;ajh ork rflaIa f,dj Okj;au mqoa.,hskaf.a ,ehsia;=fõ 57 jk ;ek ysñlr.;a m%fldaám;sfhls'bkaÈhdkq l,dmfhau leisfkda ;ykïj ;sìh§ ,xldj bÈß mshjrla ;nñka leisfkda kS;s.; lr we;s nj;a ta fya;=fjka ;ukag ,xldfõ wdfhdackh lsÍug is;a my<jQ nj;a olajk Tyq tu.ska ol=Kq wdishdfõ fyd|u leisfkda ;smafmd< fuys ìyslsÍug w.kd wjia:djla Wodù we;ehso úfoia udOHj,g mjid ;sfnkjd'

1 comment:

  1. සින්හල අකුරු සදහා මෙය බාගෙන අතුලත් කරගන්න

    http://www.webvahini.com/gossiplanka.ttf

    ReplyDelete