2010/11/13

රේස්

දිනක් වේගයෙන් සිය රථය ධාවනය කළ පුද්ගලයෙකු අත් අඩංගුවට ගත් පොලිස් නිලධාරියෙකු..

පොලිස් නිලධාරියා - "තමුසෙව මම දැන් දානව කූඩුවට. රේස් ගිහින් මින්ස්සු මරන්න"
අත්අඩංගුවට පත් තැනැත්තා - "අනේ මට හදිසියක් ...."
පොලිස් නිලධරියා - "වචනයක් කථා කරන්න එපා.. අද අපේ ලොක්කාගේ දුව බඳිනවා. හොඳ මූඩ් එකේ ආවොත් තමුසෙව එලියට ගන්නම් නැත්තං කූඩුවේ තමයි"
අත්අඩංගුවට පත් තැනැත්තා - "එහෙනම් මට කූඩුවේම තමයි ඉන්න වෙන්නේ"
පොලිස් නිලධාරියා - "ඒ මොකද ?"
අත් අඩංගුවට පත් තැනැත්තා - "මම තමයි ඕයි තමුසෙගේ ලොක්කගේ දුව බඳින එකා"

No comments:

Post a Comment