2010/11/13

නිවැරදිකරු

විනිශ්චයකාර තුමා - “තමන් තමුන්ගේ බිරිඳ මරණයට පත් කිරීම සම්බන්ධව වැරදි කරුද? නිවැරදි කරුද ?

විත්තිකරු - “නිවැරදිකරු ස්වාමීණී”

විනිශ්චය කරු - “නිවැරදිකරු !!”

විත්තිකරු - “එසේය ස්වාමීණී”

විනිශ්චයකාරතුමා - “එසේ වන්නේ කෙසේද ?”

විත්තිකරු - “ජීවිත ගණනක් බේරාගැනීමට ඒක ජීවිතයක් රකිනවාඩ වඩා හොඳයැයි මම සිතන නිසා ස්වාමීණී”

විනිශ්චයකරු - “ඔව්, පැහැදිලි කරනු !”

විත්තිකරු - “මාගේ බිරිඳගේ පහස ලැබීමට එන මිනිසුන් සියල්ල බේරීමටයි ස්වාමීණි මා එසේ කළේ” 

No comments:

Post a Comment