2010/11/11

හොඳ පුරුදු

ගුරුතුමා : ළමයි අපි පොඩි කාලෙ ඉදලම හොඳ පුරුදු ඇති කරගන්න ඕනෑ. වැසිකිළි ගියාට පස්සේ හොඳට සබන් දාලා අත් දෙක සෝදගන්න ඕන. මොකද ඔය ළමයා ඔය හිනාවෙන්නෙ ? 
ඇම්ඩන් : නෑ සර්. . . වැසිකිලි ගියාට පස්සේ අත් දෙක විතරක් සබන් දාල හේදුවම ඇතිද ?

No comments:

Post a Comment