2010/11/13

ඉතිහාසය

ඉතිහාසය ගුරුතුමා - ඇම්ඩන් තමුසේ ඉතිහාසය විෂයට හරිම දුර්වලයි.

ඇම්ඩන් - ඉතින් සර් මං මොනව කරන්නද. සර් අහන්නෙම මං ඉපදෙන්න කලින් සිද්ධ වෙච්ච දේවල්නෙ.

No comments:

Post a Comment