2010/11/26

අපේ තාත්තා මට ෂුවර් නෑ

ඇම්ඩන්- සහෝදරිය මට ඔය පු‍ටුව ටිකකට දෙනවද?
කුසුමා-සහෝදරිය කියන්නේ මොකද? අපේ තාත්තා ඔයගේ අම්මත් එක්ක නිදාගෙන නෑ හලෝ
ඇම්ඩන්- ඒ වුනාට අපේ තාත්තා මට ෂුවර් නෑ

No comments:

Post a Comment