2010/11/08

ඔන්න ඇම්ඩාගේ අම්මා ලොත‍රැයියක ජැක්පොට් එක දිනලා.ඉතින් ගෑනි දුවගෙන ගිහිල්ලා ඇම්ඩන්ගේ තත්තාට මෙහෙම කියනවා.ඩාලිං ඉක්මකනට ඇදුම් ටික පැක් කර ගන්න බෑග් එකකට.මම ලොතැරයියක් දිනුවා.
ඇම්ඩන්ගේ තාත්තා- නියමයි, මොකටද ඇදුම් පැක් කරන්නේ? රට සවාරියක්වත් යන්නද?
ඇම්ඩන්ගේ අම්මා- නෑ යකෝ, ඔය ඇදුම් පැක් කරගෙන බැහැපිය දොට්ට.

No comments:

Post a Comment