2010/11/10

කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විදුහලේ ව්ද්‍යා දිනය හෙටයි


කුරුණෑගල මලියදේව පිරිමි විදුහලේ ව්ද්‍යා දිනය හෙට දින අති උත්කර්ශ අන්දමින් පෑවෙත්වන බව එම විදුහලේ විදුහල්පති FunneR වෙත පවසා සිටියා

No comments:

Post a Comment